วันพุธที่ 6 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2556

หน้าแรก    อุปกรณ์      ปลูกหม่อนเลี้ยงไหม      จากเส้นใยสู่ผืนผ้า          เกี่ยวกับเรา                              KNOWLEDGE MANAGEMENT 
                                                          ระบบจัดการความรู้เรื่องผ้าไหมอีสานสมาชิกในกลุ่ม

นายจีรวัฒน์   แสนสิงห์     523230118-3
  นายยุทธนา ผลจันทร์         523230137-9
      นางสาวชวิศา  สอนบุญมี       523230122-2
         นางสาวฉัตรพร  ประสานบุญ     523230120-6
    นางสาวมัฌชิมา   พิมพา      523230133-7
    นาวสาวเยาวพา   โลไธสง    523230877-9
   ความสำคัญเหตุผลที่ทำ


ในปัจจุบันนั้นผ้าไหมไทยของเราได้เป็นที่รู้จักกันอย่างแพร่หลายทั้งในประเทศและต่างประเทศเพราะมีเอกลักษณ์ประจำตัวและมีความละเอียดสูง สวยงาม  ซึ่งคนส่วนมากก็ชื่นชอบ และยังมีคนรุ่นหลังๆอีกจำนวนมากที่ยังไม่รู้วิธีการทำผ้าไหม ดังนั้น จึงเกิดความสนใจขึ้นมาเพื่อที่สามารถจะเป็นแนวทางในการศึกษาความรู้ได้ และเป็นที่รู้จักกันมากขึ้น
กลุ่มเป้าหมายในการได้องค์ความรู้มา
ผู้ให้ความรู้และให้คำแนะนำในการจัดการความรู้นี้ คือ
สถานที่
โมเดลที่ใช้ในการทำ Darmaset
                                                                                                                                                                      
การสร้างความรู้ Knowledge Construction
-          เลือกการสร้างความรู้ผ้าไหมของภาคอีสานนั้นเพื่อสร้างความรู้ทำให้เกิดประโยชน์ให้กับบุคคลที่สนใจ หรือที่จะหาความรู้ผ้าไหมอีสานหรือวิธีการทำผ้าไหมให้ถูกต้อง  และสามารถนำไปศึกษาได้ด้วยตนเองหรือผลิตขึ้นมาใช้เองได้  จึงได้มีการศึกษาแลกเปลี่ยนเรื่องที่สนใจ  จากนั้นจึงหาแหล่งที่มาของข้อมูลและสามรถลงพื้นที่เพื่อจัดเก็บข้อมูลได้จริงโดยถามจากประสบการณ์จริงของคนที่ได้ทำมาเพื่อที่จะได้ให้ความรู้กับเราเต็มที่
การจัดเก็บความรู้ Knowledge Embodimen
-          เราได้ศึกษาความรู้เรื่องเกี่ยวกับผ้าไหมอีสานและได้ลงพื้นที่จริงเพื่อจัดเก็บความรู้  โดยศึกษาจากคนที่มีประสบการณ์และความชำนาญในการทำผ้าไหม
-          โดยเก็บเป็นทั้งไฟล์ภาพ  ถ่ายทำวีดิโอ และจดเป็นเอกสาร และพอเราได้ข้อมูลแล้วเราจึงทำการแยก  โดยแยกตามขั้นตอน  อุปกรณ์เก็บภาพอุปกรณ์  และเก็บภาพขั้นตอนวิธีการทำตั้งแต่ต้นจนจบวิธีการทำ  และจัดเก็บรวบรวมเอกสารให้เรียบร้อย  เพื่อนำมาเผยแพร่และให้ความรู้กับผู้ที่สนใจที่จะศึกษาหาข้อมูล
การกระจายความรู้ Knowledge Dissemination
-          การกระจายความรู้โดยจัดทำเป็น  webpage  เป็นการกระจายความรู้ที่ทุกคนสามารถเข้าถึงได้และติดตามได้ง่ายจากข่าวสารและยังเผยแพร่  webpage  ให้เป็นที่รู้จักได้อย่างกว้างขวางจากการที่เราได้แนะนำให้เป็นที่รู้จักและสามารถแลกเปลี่ยนความรู้ได้
การนำไปใช้ Use
-          สามารถนำความรู้ที่เราได้ศึกษามาทั้งจากประสบการณ์จริงและจากการที่เราศึกษามาจากที่ต่างๆนั้นสามารถนำไปใช้ได้จริง  และยังสามารถผลิตและขายเองได้หรือถ้าสนใจก็สามารถที่จะสอบถามได้หรือมีข้อข้องใจใน กระบวนการก็สามารถมาสอบถามได้  เพื่อที่จะนำไปใช้ประโยชน์ได้จริง